Przedsmaczek naszej imponującej galerii

025.jpg 031.jpg 033.jpg 006.jpg rojgwiazd_5l_orig.gif 001.jpg 011.jpg 055.jpg 035.jpg 005.jpg
baner5.gif

X edycja konkursu "Segreguj razem z nami" - regulamin

X EDYCJA KONKURSU "SEGREGUJ RAZEM Z NAMI"

Regulamin konkursu

 

 

1. Cel konkursu.

 kształtowanie świadomości ekologicznej,

 wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za środowisko,

 rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,

 uświadomienie mieszkańcom zagrożeń wynikających z rosnącej ilości odpadów,

 pokazanie korzyści płynących ze zbiórki makulatury oraz innych surowców wtórnych,

 szukanie odpowiedzi na pytanie - makulatura, śmieć czy surowiec?


2. Organizator konkursu.

Organizatorami konkursu są:

a) Urząd Miejski w Brodnicy

ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

Informacji o konkursie udziela:

Joanna Kilian, Joanna Kubacka

tel. 56 49 30 335, fax 56 49 826 26

b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica

Informacji o konkursie udziela:

Łukasz Wilmowicz, Karolina Czyżewska.

tel. 56 498 30 74, fax 56 498 28 63


3. Zasady konkursu.

Konkurs adresowany jest do:

a) placówek oświatowych z terenu miasta Brodnicy;

b) warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do Biura Ochrony Środowiska

wypełnionego formularza konkursowego w terminie do dnia 22 maja 2015 roku.


4. Przedmiot konkursu.

a) przedmiotem oceny konkursu będzie ilość zebranej makulatury (dot. tylko makulatury

gazetowej i kartonowej) przez uczestników konkursu w okresie od 3 listopada 2014

roku do 15 maja 2015 roku,

b) dodatkowo w trakcie trwania konkursu prowadzona będzie zbiórka plastikowych

nakrętek.


5. Zadania organizatora.

a) prowadzenie ewidencji ilości zebranej makulatury/nakrętek przez poszczególnych

uczestników; (PGK***)

b) weryfikacja dokumentów (KW), potwierdzających dostarczenie makulatury i nakrętek do

organizatora; (PGK***)

c) przygotowanie szczegółowego zestawienia ilości zebranej makulatury i nakrętek

z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe i indywidualnych uczniów, (PGK***)

d) przygotowanie listy laureatów konkursu; (BOŚ*, GOK** , PGK***)

e) zatwierdzenie liczby laureatów i przyznanie nagród. (BOŚ*, GOK** PGK***)


6. Kryteria oceny.

a) ilość zebranej makulatury w okresie od dnia 3 listopada 2014 roku do dnia 15 maja

2015 roku ogółem;

b) ilość zebranych plastikowych nakrętek w okresie od dnia 3 listopada 2014 roku do dnia

15 maja 2015 roku ogółem.


7. Zasady zbiórki.

a) uczestnicy mają obowiązek dostarczenia makulatury/nakrętek do „Stacji Wtórnej

Segregacji Odpadów” znajdującej się na Miejskim Składowisku Odpadów w Brodnicy

przy ul. Ustronie,

b) organizator zapewnia odbiór makulatury od uczestników konkursu w przypadku

zgromadzenia surowca powyżej 500 kilogramów,

c) każdorazowe przekazanie organizatorom makulatury/nakrętek będzie potwierdzone

dokumentem stwierdzającym ilość oddanej makulatury/nakrętek, w którym zawarte będą

informacje dotyczące nazwy placówki oraz imię i nazwisko oddającego wraz z podaniem

klasy. Nieczytelnie wypełnione dokumenty stwierdzające ilość oddanej

makulatury/nakrętek będą odrzucone,

d) makulatura i nakrętki oddane w ramach konkursu przyjmowane są nieodpłatnie.

BOŚ*- Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy

GOK** Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Brodnicy,

PGK***- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy


8. Nagrody.

a) Nagrodami w konkursie są:

 dla placówek oświatowych:

za zajęcie I miejsca – zestaw multimedialny,

za zajęcie II miejsca - zestaw multimedialny,

za zajęcie III miejsca – zestaw multimedialny,

 dla placówki oświatowej, która zebrała najwięcej makulatury (w przeliczeniu na jednego ucznia)

pomoce dydaktyczne;

 dla placówki oświatowej, która zebrała najwięcej nakrętek (łącznie)

pomoce dydaktyczne;

 nagrody indywidualne dla uczniów z każdej placówki, którzy zebrali najwięcej makulatury lub nakrętek

książki, programy multimedialne, itp.;

 wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy za udział.


b) Fundatorem nagród jest:

• Urząd Miejski w Brodnicy;

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.


9. Ogłoszenie wyników konkursu.

Organizatorzy poinformują o wynikach konkursu i wyznaczą dzień wręczenia nagród.


10. Zmiany i postanowienia końcowe.

a) organizator może dowolnie zdecydować o zakończeniu konkursu, przy zastosowaniu

odpowiednich form informacji i zawiadomień;

b) organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród innymi, podobnymi produktami.